Stichting Monumentenwacht Fryslân is een particuliere organisatie met als (statutaire) doelstelling:

a) Het voorkomen van verval van gebouwde, groene en archeologische monumenten in de provincie Fryslân door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen gericht op duurzame instandhouding van deze monumenten, onder meer door:

  • het uitvoeren van regelmatige inspecties van een zo groot mogelijk aantal monumenten en eventueel (doen) verrichten van kleine herstelwerkzaamheden;
  • het periodiek monitoren van de staat van onderhoud van zoveel mogelijk monumenten.

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

c) De stichting beoogt níet het maken van winst.

inspectie Reduzum

In Fryslân inspecteren wij ruim 2.100 panden, objecten, groen of archeologisch erfgoed.

Onze organisatie maakt onderdeel uit van de moederorganisatie stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O, van waaruit wij ook de provincies Drenthe, Flevoland en Overijssel bedienen.

Onze (zowel praktisch als theoretisch opgeleide en zeer ervaren) Monumentenwachters werken vanuit drie vestigingen (in Fryslân vanuit Ljouwert) en hebben een vast rayon.

Ons beleidsplan 2022 – 2026 ‘de kracht van de wacht: samen sterk!’ vindt u terug onder de pagina nieuws en publicaties. Wit u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Monumentenwacht Fryslân wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Fryslân en verantwoordt jaarlijks de (gesubsidieerde) werkzaamheden door middel van een jaarverslag.

In ons jaarverslag 2022, te downloaden vanaf onze pagina nieuws en publicaties, kunt u dan ook veel informatie vinden over het werk van de Monumentenwacht in Fryslân.

Omdat wij een ANBI-status hebben, publiceren wij op deze pagina tevens het standaardformulier ANBI publicatieplicht:

NB. Het standaardformulier ANBI publicatieplicht en ook het jaarverslag 2022 zijn opgesteld vanuit de per 1 januari 2022 gefuseerde stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI MW de vier provincien F D F O

Standaardformulier publicatieplicht ANBI MW Fryslan